ឈុតស្រាតរបស់ខាមីលៀហ្សាសាណាពី“ គុយរី”
Camellia Jordana

ឈុតស្រាតរបស់ខាមីលៀហ្សាសាណាពី“ គុយរី”

មើលឈុតអាក្រាតកាយ Camelia Jordana ដំបូងបង្អស់ដែលមិនធ្លាប់មានពី 'Curiosa' ដែលជាកន្លែងនាងអាក្រាតកាយពេញលេញបង្ហាញដើមទ្រូងទំហំល្អឥតខ្ចោះនិងមានរោមរបស់នាង! នាងស្ថិតនៅក្នុងបន្ទប់ជាមួយបុរសបីនាក់ពួកគេស្រវឹងហើយហត់ដូចហិតក្លិន! ខាមីលៀកំពុងរាំនៅជុំវិញបន្ទប់ហើយលួងលោមបុរសទាំងនេះបន្ទាប់មកបឺតជញ្ជក់នឹង [មួយ] ។

អានបន្ថែម >