ឈុតចាប់រំលោភសេពសន្ថវៈពីតាណូហ្គោចុងក្រោយនៅក្នុងភាពយន្តប៉ារីសពិតជាមានមែន
ម៉ារីយ៉ា Schneider

ឈុតចាប់រំលោភសេពសន្ថវៈពីតាណូហ្គោចុងក្រោយនៅក្នុងភាពយន្តប៉ារីសពិតជាមានមែន

ញាក់សាច់! ឈុតចាប់រំលោភសេពសន្ថវៈពីខ្សែភាពយន្តចុងក្រោយរបស់ថេណានៅប៉ារីសគឺជាកិច្ចព្រមព្រៀងដ៏ពិតប្រាកដ! Bertolucci និង Marlon Brando បានបង្ខំឱ្យម៉ារីយ៉ា Schneider ចូលក្នុងឈុតសិចស៊ី! ** ទស្សនាឥឡូវនេះ **

អានបន្ថែម >