ឈុតឆាកសិចរបស់ហ្វ្រេនស៊ីសនីឡានៅយុគសម័យនៃលូលូខ្សែភាពយន្ត
បារាំងហ្វ្រេសស៊ីណារី

ឈុតឆាកសិចរបស់ហ្វ្រេនស៊ីសនីឡានៅយុគសម័យនៃលូលូខ្សែភាពយន្ត

មើលដើមទ្រូងនិងហ្វ្រេនស៊ីសនៅហ្វ្រេសនៃលូលូនៅទីនេះលើមឺរ៉ារមូសា។ ឈុតសិចស៊ីរបស់ហ្វ្រេនស៊ីសណារី ** ១០០% ឥតគិតថ្លៃ ** ទស្សនាឥឡូវនេះ **

អានបន្ថែម >