លេចធ្លាយរូបថតអាក្រាតកាយក្លាប៊ែលបុត
ក្លែរអាបូត

លេចធ្លាយរូបថតអាក្រាតកាយក្លាប៊ែលបុត

រីករាយជាមួយរូបថតបែកធ្លាយស្រស់ៗរបស់ក្លែរក្លរអាប់បុតបង្ហោះរូបអាក្រាតនៅមុខកញ្ចក់។ Claire Abbott គឺជាអ្នកនិពន្ធចំរៀងជនជាតិកាណាដា។ អាយុ ១៩ ឆ្នាំ។

អានបន្ថែម >