ការសើចចំអករបស់ដូណាល់ត្រាំនៅលើធ្វីតធ័រ
ថ្លៃណាស់

ការសើចចំអករបស់ដូណាល់ត្រាំនៅលើធ្វីតធ័រ

Cher សើចចំអកឱ្យលោកដូណាល់ត្រាំនៅលើបណ្តាញសង្គម Twitter ។ សូមអានព័ត៌មានទាំងអស់នេះនៅលើអ៊ីសត្រារ៉ាមូសា។ ឆឺគឺហ្វុក * ing ហ៊ីលឡារី!

អានបន្ថែម >