កាស៊ីលីនបែកធ្លាយណុស
Celeste Braun

កាស៊ីលីនបែកធ្លាយណុស

យើងទាំងអស់គ្នាមាន Celeste Braun រូបថតឯកជនអាក្រាតកាយ AKA WWE Kaitlyn ថ្មីៗនេះនៅឆ្នាំនេះ។ ប៉ុន្តែយើងទើបតែមានរាងកាយសិចស៊ីសាច់ដុំរឹងមាំរបស់នាងបន្ថែមទៀត។ Celeste Braun (ណាន់ប៊ុន) គឺជាអ្នកបង្កើតរាងកាយជនជាតិអាមេរិកសហគ្រិនគំរូអ្នកចំបាប់។ អាយុ: ៣០ ឆ្នាំ។

អានបន្ថែម >