ការចងក្រងឈុតឆាកអាក្រាតកាយរបស់ Andie MacDowell ក្នុងរឿង ‘ស្នេហ៍ក្រោយស្នេហា’
Andie Macdowell

ការចងក្រងឈុតឆាកអាក្រាតកាយរបស់ Andie MacDowell ក្នុងរឿង ‘ស្នេហ៍ក្រោយស្នេហា’

សូមទស្សនាឈុតអាក្រាតកាយពីរដងដំបូងរបស់ Andie MacDowell ពីខ្សែភាពយន្តរឿង ‘ស្នេហ៍បន្ទាប់ពីស្នេហា’ តារាសម្តែងដ៏មានប្រជាប្រិយភាពបានបង្ហាញឈុតនិងលាអាក្រាតកាយអាក្រាតកាយអាក្រាតកាយអាក្រាតកាយអាក្រាតកាយដោយឥតគិតថ្លៃ ១០០%!

អានបន្ថែម >